1-    عنوان : بیهوشی در جراحی عروق

ترجمه: دکتر عباس صدیقی نژاد-دکتر محمد حقیقی -دکتر بهرام نادری نبی

مولف:مایکل جی.موری

 

 

2-    عنوان : درد حاد پس از اعمال جراحی و دردمزمن

ترجمه: دکتر بهرام نادری -دکتر عباس صدیقی نژاد-دکتر حسین خوشرنگ

 

3-    عنوان : اصول طب سوزنی

ترجمه: دکتر بهرام نادری نبی -دکتر عباس صدیقی نژاد

 

  

 

4-    عنوان : پرسش بالینی بیهوشی و مراقبتهای ویژه

گردآوری و تصحیح: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر علی میر منصوری

 

5-    عنوان : اصول بیهوشی در جراحی

گردآورندگان: دکتر عباس صدیقی نژاد-دکتر ولی ایمانطلب –دکتر میرجلال جلالی-دکتر احمدرضا شفایی

 

 

6-    عنوان : تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه و اختلالات همراه در اتاق عمل ، ICU و بخش های اورژانس

تالیف وگردآوری: دکتر عباس صدیقی نژاد- دکتر علی محمد زاده – دکتر رضا عرفانی سیار