بیهوشی
سامانه واکسیناسیون
ماسک

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتر محمود رضوانی در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر محمود رضوانی در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید

1401/03/05
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر آزاده ملک زاده در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر آزاده ملک زاده در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید

1401/03/05
 جلسه دفاع از پایان نامه دکتر مرتضی مرتضوی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر مرتضی مرتضوی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید.

1401/03/04
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترمحمدامین آشوبی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید

جلسه دفاع ازپایان نامه دکترمحمدامین آشوبی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید

1400/05/06
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر رایحه رحیمی در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر رایحه رحیمی در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید.

1400/05/06
آرشیو
آرشیو