بیهوشی
سامانه واکسیناسیون
ماسک

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر نیلوفر عزیزی نژاد در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا(س) برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر نیلوفر عزیزی نژاد در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا(س) برگزار شد.

1402/09/22
جلسه دفاع از پروپوزال دکتر نرجس یوسفی در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا برگزار گردید

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر نرجس یوسفی در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا برگزار گردید

1401/10/20
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر سعید همتی در محل دپارتمان بیهوشی بیمارستان پورسینا برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر سعید همتی در محل دپارتمان بیهوشی بیمارستان پورسینا برگزار گردید.

1401/08/25
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر علیرضا بختیاری در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر علیرضا بختیاری در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید

1401/08/11
جلسه دفاع از پروپوزال دکتر عاطفه تقی زاده در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا (س) برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر عاطفه تقی زاده در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا (س) برگزار شد.

1401/08/11
جلسه دفاع از پروپوزال دکتر سید مجتبی شهابی ضیابری در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا (س) برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر سید مجتبی شهابی ضیابری در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا (س) برگزار شد.

1401/08/11
جلسه دفاع از پروپوزال دکتر محمد حسن زاده و دکتر امیررضا افلاکی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر محمد حسن زاده و دکتر امیررضا افلاکی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار شد.

1401/04/16
جلسه دفاع از پایان نامه خانمها دکتر پریسا علیپور و  دکتر معصومه احمدزاده در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا(س) برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه خانمها دکتر پریسا علیپور و دکتر معصومه احمدزاده در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا(س) برگزار شد

1401/04/15
جلسه دفاع از پروپوزال دکتر شبنم نیک روش در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا برگزار گردید

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر شبنم نیک روش در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا برگزار گردید

1401/04/15
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر آرین بقائی در محل آمفی تئاتر بیمارستان رازی برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر آرین بقائی در محل آمفی تئاتر بیمارستان رازی برگزار گردید

1401/04/15
جلسه دفاع از پایان نامه  دکتر محمود رضوانی در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر محمود رضوانی در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید

1401/03/05
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر آزاده ملک زاده در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر آزاده ملک زاده در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید

1401/03/05
 جلسه دفاع از پایان نامه دکتر مرتضی مرتضوی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر مرتضی مرتضوی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید.

1401/03/04
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترمحمدامین آشوبی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید

جلسه دفاع ازپایان نامه دکترمحمدامین آشوبی در محل آمفی تئاتر بیمارستان پورسینا برگزار گردید

1400/05/06
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر رایحه رحیمی در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر رایحه رحیمی در محل آمفی تئاتر پورسینا برگزار گردید.

1400/05/06
آرشیو
آرشیو