اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
/uploads/old/Contents/asset91/اولویت های تحقیقاتی.pdf

 فرم تایدیه کتابخانه مرکزی

/uploads/old/Contents/asset91/تاییدیه عنوان پایان نامه از کتابخانه مرکزی.docx 

 فرم ترجمان دانش

/uploads/old/Contents/asset91/ترجمان دانش(2).docx 

 راهنمای نگارش پایان نامه 

/uploads/old/Contents/asset91/راهنمای نگارش پایان نامه.pdf 

 فرم بررسی کمیته اخلاق

/uploads/old/Contents/asset91/فرم بررسی کمیته اخلاق.docx 

 فرم پیش نویس طرح پژوهشی کار آزمایی بالینی

/uploads/old/Contents/asset91/فرم پیش نویس طرح پژوهشی کارآزمایی بالینی(2).doc 

 فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه 

/uploads/old/Contents/asset91/فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه.docx 

 فرم تعیین تاریخ دفاع نهایی پایان نامه

/uploads/old/Contents/asset91/فرم تعیین تاریخ دفاع.doc 

فرم دعوت از هیات داوران(برای دفاع نهایی پایان نامه)

/uploads/old/Contents/asset91/فرم دعوت از هییت داوران.doc 

 فرم ثبت پروپوزال 

/uploads/old/Contents/asset91/فرم ثبت پروپوزال.doc 

 فرم رضایت نامه آگاهانه 

/uploads/old/Contents/asset91/فرم رضایت نامه آگاهانه.docx 

 فرم صدور کد اخلاق 

/uploads/old/Contents/asset91/فرم صدور کد اخلاق.docx 

 فرم نظارت بر طرح پژوهشی 

/uploads/old/Contents/asset91/فرم نظارت بر طرح پژوهشی.pdf 

 فرم گزارش نهایی طرح 

/uploads/old/Contents/asset91/فرم گزارش نهایی طرح.doc 

 فرم رسید تحویل CD پایان نامه به اساتید

/uploads/old/Contents/asset91/رسید تحویل CD پایان نامه.docx 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400