عنوان طرح: بررسی اثر تجویز دکسمدتومیدین بر تروپونین I وCK-MB در جراحی پیوند عروق کرونری (CABG)

مجری طرح: دکتر عباس صدیقی نژاد

تاریخ تصویب: 1394

 

در بیماران با تنگی شریان کرونر ، موثرترین راهکار برای محدود کردن اندازه انفارکت و بهبود پی آمد بالینی ، عمل جراحی پیوند عروق کرونر (CABG) است .با این حال ، بازگرداندن سریع جریان خون به بافت می تواند باعث آسیب قلبی شود .این پدیده که به عنوان آسیب ایسکمیک رپرفیوژن شناخته می شود .حین بای پس قلبی عروقی تشدید شده و منجر به نتایج بالینی نامطلوب می شود .بنابراین بررسی استراتژی های جدید با اثرات محافظتی قلبی ،ضروری است . مطالعه حاضر با هدف بررسی ،اثرات تجویز دکسمدتومیدین بر آسیب های ایسکمیک رپرفیوژن در بیماران CABG بررسی شد.

 

 نتایج این تحقیق نشان داد که دکسمدتومیدین می تواند موجب کاهش آسیب های ایسکمیک رپرفیوژن شود.با این وجود ،مطالعاتی که به خوبی برنامه ریزی شده اند برای دست یابی به روش های مناسب با اثرات مفید تری برای بیماران ضروری است.

 

/uploads/old/Contents/asset91/11(1).pdf 

 عنوان طرح: مقایسه اثربخشی گاباپنتین و شیاف استامینوفن بر درد پس از عمل آدنوتونسیلکتومی در کودکان در مرکز آموزشی امیرالمومنین در سال 95-96

تاریخ تصویب: 1395

مجری طرح: دکتر سودابه حدادی 

 

عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی/ تونسیلکتومی درمان اصلی هایپرتروفی لوزه علامت دار می باشند و شایع ترین عارضه بعد از عمل آن درد می باشد هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی شربت گاپانتین و شیاف آستامینوفن بر درد بعد از عمل آدنوتونسیلکتومی در اطفال در مرکز آموزشی امیرالمونین در سالهای 96-95 میباشد

نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز گاباپنتین و آستامینوفن به طور قابل ملاحظهای درد بعد از عمل تونسیلوکتومی و همچنین نیاز به مصرف مخدر در این بیماران را بعد از عمل کاهش میدهد در این مطالعه ارجعیت خاصی بین تاثیر این  دو دارو در درد و تهوع و استفراغ مشاهده نشد.

 

 

عنوان طرح:  بررسی اثر تجویز سولفات منیزیم در ایجاد هیپوتانسیون کنترله در بیماران رینوپلاستی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت در سال 95-96

تاریخ شروع و پایان طرح:1395-1397

مجری طرح : دکتر شیده مرزبان 

 

هیپوتانسیون کنترله تکنیکی است که به جهت کاهش میزان خونریزی حین عمل ،برقراری فیلد مناسب و افزایش سرعت جراحی مورد استفاده قرار می گیرد .سولفات منیزیوم یک داروی گشاد کننده عروقی است که در کاهش فشار خون و کاهش نیار به داروی مخدر حین جراحی موثر است و نیاز به داروهای ضد درد پس از عمل را نیز کاهش می دهد.با توجه به اینکه رینوپلاستی در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین رشت از عمل های شایع می باشد وتمامی بیماران نیاز به هیپوتانسیون کنترله دارند ،در این مطالعه برآن شدیم اثرات سولفات منیزیوم بر هیپوتانسیون کنترله ،میزان خونریزی حین عمل ،میزان نیاز به داروهای کاهنده فشارخون و کنترل درد بعد از عمل را در بیماران کاندید رینوپلاستی الکتیو در این مرکز را بررسی کنیم.

 

نتایج این تحقیق نشان داد تجویز سولفات منیزیوم به عنوان یک داروی گشد کننده عروق می تواند در ایجاد هیپوتانسیون کنترله موثر باشد و نیاز به تجویز داروهای ضد درد پس از عمل را نیز کاهش دهد.اگرچه از نظر بالینی در میزان خونریزی تفاوت معنی داری وجود نداشت.

 

عنوان طرح:بررسی تغییرات سطح سرمی فسفات در بیماران سوختگی شدید بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ولایت –بهمن ماه 1394 لغایت بهمن ماه 1395

مجری طرح :دکتر سیامک ریماز

تاریخ تصویب:1394 

هیپوفسفاتمی یک پدیده شایع در بیماران سوختگی است که می تواند ناشی از سوختگی یا پیامد درمان آن باشد .هیپوفسفاتمی شدید (P<1mg/dl) باعث افزایش موربیدیتی و مورتالیتی بیماران سوختگی می گردد .در این مطالعه ما به بررسی تغییرات سطح سرمی فسفات پس از سوختگی و تاثیر هیپوفسفاتمی بر پیامد بیماران و رابطه بین سطح سرمی فسفات و درصد سوختگی سطح بدن پرداختیم

نتایج این مطالعه نشان داد که سطح فسفات سرم باید پس از سوختگی های شدید ارزیابی شده و جایگزینی آن درسریع ترین زمان ممکن در صورت افت سطح سرمی انجام گیرد.به طور خلاصه هیپوفسفاتمی در بیماران دچار سوختگی میتواند آثار مخربی بر ساختار فیزیولوژیک بیمار داشته باشد.

/uploads/old/Contents/asset91/مقاله(1).pdf 

 

 

 

عنوان طرح: بررسی اثر هیپوتانسیون کنترل شده القایی بر اکسیژناسیون مغزی بیماران در طی جراحی الکتیو رینوپلاستی

تاریخ تصویب:1395

مجری طرح :دکتر علی میر منصوری

 

با ایجاد هیپوتانسیون کنترله فشار خون شریانی کم میشود و با خونریزی کمتر، شرایط فیلد عمل بهبود و جراحی امکان پذیرتر و مدت زمان جراحی کاهش می یابد ولیکن این کاهش فشار منجر به ایسکمی ارگانهای حیاتی میگردد. این مطالعه با هدف برسی تاثیر هیپوتانسیون کنترله بر میزان اکسیژناسیون مغزی در طی جراحی رینوپلاستی انجام شد.

 

نتایج این مطالعه همبستگی مثبت بین rSo2 و Etco2 را  نشان داد ولی این همبستگی با HR، MAP و Spo2 رویت نشد.

 

عنوان طرح:بررسی اثر دکسمدتومیدین بر میزان بروز فیبریلاسیون دهلیزی بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونری(CABG)

 

تاریخ تصویب:1395

 

مجری طرح:دکتر ولی ایمان طلب

فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین آریتمی بعد از جراحی پیوند عروق کرونری است که باعث افزایش عوارض و مرگ و میر  بعد از عمل می شود .دکسمدتومیدین یک داروی a2 آگونیست با اثرات آرامبخشی ،  خواب آوری و بی دردی می باشد.هدف از این مطالعه بررسی اثر دکس مدتومیدین بر میزان بروز فیبریلاسیون دهلیزی و درد  بعد از عمل در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونری (CABG) می باشد.

 

نتایج این تحقیق نشان داد دکسمدتومیدین اثر بخشی قابل توجهی بر کاهش میزان بروز فیبریلاسیون دهلیزی و نیز نقش مهمی در کنترل درد بعد عمل و کاهش نیاز به مرفین مصرفی در دوره پس از جراحی پیوند عروق کرونری دارد .

 

عنوان طرح: بررسی تاثیر چای سبز برشاخص توده بدنی( BMI) واندازه های بدن

مجری طرح:  دکتر بهرام نادری نبی   

تاریخ تصویب:1393

 

چاقی یک مسئله تهدید کننده سلامت جهانی با افزایش شیوع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.اثربخشی محدود و عوارض جانبی درمان های مرسوم باعث شده است که محققان به دنبال استراتژی های درمانی جدید ، ایمن و موثر باشند.مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضدچاقی چای سبز در جمعیت شمال ایران انجام شده است.

 

نتایج این تحقیق نشان داد چای سبز می تواند یک انتخاب مطمئن و موثر برای بیماران مبتلا به چاقی باشد.اگرچه کارآزمایی‌های درست طراحی شده بیشتری برای تایید یافته‌ها نیاز است

 

 

/uploads/old/Contents/asset91/bmi.pdf 

عنوان طرح: مقایسه تجویز ملاتونین و استامینوفن بر درد و تغییرات همودینامیک بیماران در بلوک رتروبولبار جراحی کاتاراکت

مجری طرح: دکتر سودابه  حدادی 

تاریخ تصویب طرح : 1393

 

بلوک رتروبولبار یکی از روش های انتخابی برای بیهوشی موضعی در جراحی کاتاراکت است .با این حال این روش یک فرایند دردناک به شمار می رود و لذا هنگام انجام بلوک بهتر است از داروهای آنالژزیک و آرام بخش استفاده گردد .با توجه به محدودیت های هر یک از این داروها،ارزیابی داروهای جدیدی که بطور بالقوه در این زمینه ارزش کلینیکی دارند ضروری است.این طرح با هدف مقایسه تاثیر ملاتونین و استامینوفن بر درد و تغییرات همودینامیک بیماران در بلوک رتروبولبار انجام شد.

 

در نتایج این طرح اثرات ضد دردی استامینوفن در بلوک رتروبولبار نشان داده شد .ملاتونین علاوه بر کاهش درد در طی بلوک رتروبولبار ،میزان مصرف فنتانیل اضافی را نیز کاهش داد .به نظر میرسد که ملاتونین و استامینوفن بتوانند تاثیر مطلوبی بر کنترل درد در بلوک رتروبولبار داشته باشند.

 

/uploads/old/Contents/asset91/Efficacy_of_Preoperative_Administration_of_Acetamiشاهرخی(1).pdf 

 

عنوان طرح: بررسی اثر پره مدیکاسیون با گاباپنتین خوراکی برمیزان خونریزی و تغییرات همودینامیک ناشی از لارنگوسکوپی مستقیم و لوله گذاری تراشه  در بیماران کاندید عمل جراحی سپتورینوپلاستی در بیمارستان امیرالمؤمنین

مجری طرح :دکتر فرنوش فرضی

 

تاریخ تصویب طرح: 1393

 

در بیمارانی که تحت عمل سپتورینوپلاستی قرار میگیرند، کنترل خونریزی و متغیرهای همودینامیک بسیار اهمیت دارد و لارنگوسکوپی و اینتوبه کردن میتواند باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر گاباپنتین خوراکی بر تغییرات همودینامیک در حین لارنگوسکوپی مستقیم و میزان خونریزی در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی انجام شده است.

نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز گاباپنتین قبل عمل هیچ تاثیری روی تغییرات همودینامیک ناشی از لارنگوسکوپی و میزان خونریزی ندارد.اگرچه کاهش خونریزی در گروه گاباپنتین مشاهده شد.

 

/uploads/old/Contents/asset91/aapm-05-05-29705.pdf 

 

 

عنوان: مقایسه تجویز داخل بینی کتامین با میدازولام در آرام بخشی و سهولت جداسازی کودک از والدین،در  بچه های 6-2 ساله کاندید عمل جراحی الکتیو اورولوژی در بیمارستان رازی رشت

مجری طرح:دکتر حسین خوشرنگ 

تاریخ تصویب:1395 

 

برای جداسازی راحتتر کودکان از والدین و تسهیل تجویز ماده بیهوشی، معمولاً کودکان قبل از ورود به اتاق عمل آرام بخش دریافت میکنند. هدف این مطالعه مقایسه آرام بخشی تجویز داخل بینی کتامین با میدازولام در کودکان کاندید عمل جراحی میباشد

 

نتایج این مطالعه نشان داد میدازولام نسبت به کتامین علیرغم عوارض جانبی کمتر و طول مدت ریکاوری کوتاه تر احتمال دپرسیون تنفسی و افت فشار خون با آن بیشتر است .لذا بایستی بدنبال استفاده از میدازولام در آرامبخشی کودکان از مانیتورینگ های لازم جهت کنترل وضعیت تنفسی و همودینامیک بیمار استفاده نمود.

 

 

عنوان طرح: مقایسه کارایی دو روش بیهوشی داخل وریدی منطقه ای (بیر بلاک) :استفاده از روش یک تورنیکه در برابر روش معمول دو تورنیکه در اعمال جراحی ارتوپدی دیستال اندام فوقانی

مجری طرح:دکتر محمد حقیقی

تاریخ تصویب:1393 

 

از محدودیت های بیهوشی داخل وریدی منطقه ای ( بیر بلاک ) ، درد تورنیکه می باشد .ما این فرضیه را بیان نمودیم که قرار دادن یک تورنیکه عریض بجای دابل تورنیکه باریک در حین بیهوشی داخل وریدی منطقه ای ممکن است با درد کمتر و مدت زمان تحمل تورنیکه بیشتر برای جراحی اندام فوقانی همراه باشد.لذا این طرح با هدف مقایسه کارایی دو روش بیهوشی داخل وریدی منطقه ای (بیر بلاک) :استفاده از روش یک تورنیکه در برابر روش معمول دو تورنیکه در اعمال جراحی ارتوپدی دیستال اندام فوقانی انجام شد.

نتایج این تحقیق نشان داد که قرار دادن  یک تورنیکه منفرد عریض بازو در مقایسه با دابل تورنیکه بازو برای جراحی های کمتر از 40 دقیقه با ناراحتی و درد کمتر و بدون عارضه جانبی جدی همراه است.

 

 /uploads/old/Contents/asset91/ABJS_Volume 6_Issue 1_Pages 63-70(1).pdf

عنوان طرح: بررسی آسپیراسیون جسم خارجی مجاری تنفسی و موفقیت برونکوسکوپی تشخیصی در کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین رشت در سال های 92-86

مجری طرح:دکتر سودابه حدادی

تاریخ تصویب:1393 

 

آسپیراسیون جسم خارجی هنوز هم یکی از مباحث مهم تشخیصی و درمانی برای پزشکان محسوب می شود .میزان مرگ و میر و همچنین بیماری های ناشی از اجسام خارجی راه هوایی به دلیل باریک بودن راه هوایی و عدم تکامل کافی مکانیسم های حفاظتی در کودکان بیشتر است . این مطالعه با هدف بررسی الگوی آسپیراسیون جسم خارجی مجاری تنفسی و میزان موفقیت برونکوسکوپی تشخیصی در کودکان بستری در مرکز آموزشی امیرالمومنین رشت در سال های 92-86 انجام شد.

 

نتایج این مطالعه نشان داد توجه به شرح حال بخصوص شک اولیه به آسپیراسیون و سرفه ،خس خس سینه و مشکلات تنفسی با توجه به شیوع زیاد این علایم در تشخیص کمک کننده می باشند.

 

/uploads/old/Contents/asset91/ijo-27-377.pdf 

 

 عنوان طرح: مقایسه روش بی حسی توپیکال و تزریق رتروبولبار همراه با تجویز آرام بخش وریدی بر تغییرات همودینامیک و رضایتمندی بیماران کاندید جراحی کاتاراکت (متد فیکو)

 مجری طرح: دکتر سودابه حدادی

تاریخ تصویب:1394 

کاتاراکت یکی از شایع ترین پروسیجر های جراحی است . افراد مسن اکثرا مبتلا به بیماریهای مزمن کرونری یا ایسکمیک قلبی می باشند که در طی بیهوشی عمومی با وقایع ایسکمیک قلبی بیشتری همراه هستند .لذا تمایل جراحان ومتخصصین بیهوشی به سمت انجام جراحی تحت بی حسی موضعی است که با احتمال عوارض قلبی و ایسکمیک کمتری نسبت به بیهوشی عمومی همراه است . لذا بر آن شدیم تا دو روش تزریق رتروبولبار و روش توپیکال را از نظر تغییرات همودینامیک ، رضایتمندی بیماران ، میزان درد و عوارض حین و پس از عمل با یکدیگر مقایسه نماییم. 

 نتایج تحقیق نشان داد بین بی دردی و رضایتمندی بیماران در جراحی فیکو با هر دو روش توپیکال و رتروبولبار ،تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت اما به نظر می رسد در جراحی های بدون عارضه کاتاراکت ، بی حسی توپیکال بخاطر کمتر تهاجمی بودن ایجاد بی دردی مناسب ،رضایتمندی بیماران و پایداری همودینامیک ارجح است.

/uploads/old/Contents/asset91/aapm-05-02-24780.pdf 

عنوان طرح: تاثیر دوز پروفیلاکتیک ترانس امیک اسید در جراحی های فک 

مجری طرح:دکتر سودابه حدادی

تاریخ تصویب:1392 

 ترانکسامیک اسید به منظور کاهش خونریزی و نیاز به ترانسفوزیون در بسیاری از جراحی ها به کار برده شده است . با توجه به اینکه جراحی های تروماتیک فک تحتانی می توانند با خونریزی مهمی همراه باشند که وضعیت فیلد جراحی را برای انجام جراحی ترمیمی مشکل سازد ، بر آن شدیم تا در این مطالعه تاثیر ترانکسامیک اسید را بر میزان خونریزی حین جراحی تروماتیک فک بررسی نماییم.

نتایج  تحقیق نشان داد  تجویز ترانکسامیک اسید وریدی بعد از القاء بیهوشی میزان خونریزی حین جراحی های تروماتیک فک تحتانی را کاهش می دهد.

 /uploads/old/Contents/asset91/111.pdf

 عنوان طرح: بررسی وضعیت تهوع و استفراغ بعد از انجام الکتروشوک درمانی در بیماران افسردگی و اسکیزوفرنی بیمارستان شفاء رشت

مجری طرح:دکتر محمد حقیقی

تاریخ تصویب:1392 

 الکتروشوک درمانی ( ECT ) از یک تحریک الکتریکی کوچک جهت ایجاد یک حمله ی تشنجی ژنرالیزه تحت بیهوشی عمومی استفاده می کند. شایعترین عوارض جانبی در دوره ی ریکاوری بعد از الکتروشوک درمانی شامل گیجی ، بی قراری ، فراموشی ،سردرد ،تهوع و استفراغ می باشد .لذا بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی وضعیت تهوع واستفراغ بعد از انجام الکتروشوک درمانی در بیمارستان شفاء رشت بپردازیم.

نتایج  این مطالعه نشان می دهد که تهوع و استفراغ عارضه ی ناشایعی بدنبال ECT می باشد و اغلب موارد بروز تهوع و استفراغ خفیف بوده و نیازمند درمان نبودند.

/uploads/old/Contents/asset91/111111.pdf 

 عنوان طرح:مقایسه اثر افزودن فنتانیل ،سوفنتانیل و پلاسبوی داخل نخاعی به بوپیواکائین بر طول مدت بی دردی و عوارض ناشی از آن در بیهوشی نخاعی سزارین الکتیو در بیمارستان الزهرا (س)

مجری طرح:دکتر فرنوش فرضی

تاریخ تصویب:1393 

 امروزه بی حسی اسپاینال یک روش انتخابی در بیشتر جراحی های سزارین الکتیو و اورژانس می باشد. برای اینکه طول مدت بی دردی و کیفیت بلوک را حین و بعد از جراحی بهبود بخشیم ، یک روش اضافه کردن داخل نخاعی اپیوئیدها به ترکیبات لوکال آنستتیک است که در این مطالعه هدف ، مقایسه بین اثرات و عوارض دو داروی فنتانیل ،سوفنتانیل و پلاسبوی داخل نخاعی همراه با بوپیواکائین در انجام عمل جراحی سزارین الکتیو بوده است.

نتایج این تحقیق نشان داد اضافه کردن  25 میکروگرم فنتانیل یا 2/5  میکروگرم سوفنتانیل به بوپیواکائین داخل نخاعی درسزارین الکتیو، طول مدت بی دردی را افزایش می دهد بدون اینکه تغییر همودینامیک یا عارضه عمده  ای برای بیمار ایجاد کند.

/uploads/old/Contents/asset91/11111.pdf 

 عنوان طرح: بررسی تاثیر دسموپرسین بر میزان خونریزی در بیماران جراحی پیوند عروق کرونر تحت بای پس قلبی ریوی که داروهای ضد پلاکتی دریافت کرده اند در بیمارستان حشمت رشت در سال 93

مجری طرح:دکتر علی میرمنصوری

تاریخ تصویب: 1393 

 عمل بای پس عروق کرونر قلب یک مداخله جراحی رایج جهت درمان بیماران در مراحل نهایی بیماری گرفتگی عروق کرونر قلب است.که علیرغم ثمربخش بودن ، عوارض خاصی از جمله خونریزی شدید را نیز حین عمل و بعد آن به دنبال دارد .برخی معتقدند که دسموپرسین به عنوان آنالوگ صناعی وازوپرسین می تواند میزان خونریزی بعد از عمل را کاهش دهد ، اما برخی دیگر این موضوع را رد می کنند. با توجه به نتایج ضد و نقیض مطالعات، این طرح با هدف بررسی تاثیر دسموپرسین بر میزان خونریزی در بیماران جراحی پیوند عروق کرونر تحت پمپ بای پس قلبی ریوی که داروهای ضد پلاکتی دریافت کرده اند ،انجام شد .

نتایج مطالعه ما نشان داد که دسموپرسین نمی تواند بر میزان خونریزی بعد از عمل جراحی اثر گذار باشد . همچنین نشان داد که اختلالات انعقادی نیز به واسطه دسموپرسین تغییر چندانی ندارند . لذا استفاده از این دارو نمی تواند کمک بسزایی در خصوص موارد ذکر شده در اعمال جراحی پیوند عروق کرونر تحت پمپ بای پس قلبی ریوی که داروهای ضد پلاکتی دریافت کرده اند داشته باشد.
 
 
/uploads/old/Contents/asset91/111111(1).pdf

 عنوان طرح: مقایسه ی اثرتک دوز پره گابالین خوراکی با تک دوز گاباپنتین خوراکی بر کنترل درد حاد پس ازاعمال ارتوپدی فیکساسیون ساق

مجری طرح:دکتر بهرام نادری نبی

تاریخ تصویب:1393

 مهار نشدن درد حاد پس از جراحی با عوارض حاد و مزمن گوناگونی همراه است .روش اداره چند جانبه برای بهبود درد پس ازجراحی پیشنهاد می شود .پره گابالین و گاباپنتین آنالوگ گاماآمینوبوتیریک اسید ( GABA ) و دارای اثرات آنالژزیک روی درد حاد پس از جراحی بوده و عوارض کمی دارند. این طرح با هدف ارزیابی پره گابالین با گاباپنتین در پیشگیری از درد حاد پس از جراحی ارتوپدی الکتیو فیکساسیون ساق پا می باشد.

 نتایج این تحقیق نشان داد  تجویز تک دوز150 میلی گرم پره گابالین خوراکی یا 300 میلی گرم گاباپنتین یک ساعت پیش ازجراحی ارتوپدی با بی حسی نخاعی به طور مشابه  سبب کاهش درد پس از جراحی و در نتیجه کاهش نیاز به داروی مخدر می شود و پیرو آن عوارضی مانند تهوع و استفراغ نیز کمتر می شود.

/uploads/old/Contents/asset91/1111.pdf 

 

 عنوان طرح: بررسی بروز و شدت سردرد و میالژی بعد از انجام الکتروشوک درمانی

مجری طرح:دکتر محمد حقیقی

تاریخ تصویب: 1392 

 سردرد و میالژی از عوارض الکتروشوک درمانی می باشند. میزان بروز سردرد بدنبال ECT(الکتروشوک درمانی) در مطالعات تا 45 % است. میالژی در بیماران تحت درمان ECT بر اساس مطالعات صورت گرفته شیوعی در حدود 8 تا 15 % دارد .این مطالعه با هدف  بررسی بروز و شدت سردرد و میالژی بعد از انجام الکتروشوک درمانی در بیمارستان شفا رشت انجام گرفت.

 نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  سردرد جزء عوارض شایع ولی خفیف انجام ECT است و میالژی عارضه نسبتا ناشایعی بشمار میرود .

 /uploads/old/Contents/asset91/1111(1).pdf

 

عنوان طرح: مقایسه ی درد بعد ازعمل جراحی در بیماران  کاندید آرتروسکوپی ترمیم ACL زانودر دو روش بیحسی اسپاینال با  بیهوشی عمومی   

مجری طرح :دکتر آرمان پرویزی

تاریخ تصویب:1394 

 آرتروسکوپی زانو می تواند تحت بیهوشی عمومی و تکنیک های بیهوشی منطقه ای مانند بی حسی نخاعی یا موضعی انجام شود .با این حال،درسال های اخیر بی حسی نخاعی به دلیل ریکاوری سریعتر و راحتی بیشتر پس از جراحی رایج شده است.بعد از آرتروسکوپی یک ضد درد مناسب بهبودی را تسهیل می بخشد و سریع تر بیمار به وضعیت فعال بازگردانده می شود . بنابراین، تصمیم گرفتیم طول مدت بی دردی، شدت درد و مدت زمان ماندن در ریکاوری بعد از عمل جراحی آرتروسکوپی زانو با استفاده از دو تکنیک بیحسی نخاعی (با لیدوکائین 5%) و بیهوشی عمومی وریدی را با هم مقایسه کنیم.

 نتایج این مطالعه نشان داد، درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی ترمیم آرتروسکوپی ACL با بیهوشی عمومی بالاتر بود و طول مدت بیدردی پس از جراحی کوتاهتر بود. با این حال از لحاظ دوز کل ضد درد مصرفی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.

/uploads/old/Contents/asset91/مقاله.pdf 

  عنوان طرح : مقایسه تاثیر شیاف مرفین سولفات با دیکلوفناک سدیم بر شدت درد بیماران تحت عمل جراحی CABG بستری در ICU مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت

مجری طرح:دکتر ولی ایمان طلب 

تاریخ تصویب: 1392 

 درمان درد بعد از عمل در بیماران بعد از جراحی CABG در ICU یکی از مهمترین جنبه های مراقبت از بیماران است .کاهش درد به شیوه ای آسان ،کارآمد ، مقرون به صرفه و با عوارض کمتر همیشه مد نظر بوده است .به همین دلیل دو دسته دارویی مرفین سولفات و دیکلوفناک سدیم به صورت شیاف با هم مقایسه می شود تا علاوه بر مقایسه کارایی داروها و رضایتمندی بیمار ،در صورت وجود محدودیت مصرف هر کدام از دسته های دارویی ،از دسته مقابل بتوان استفاده نمود.

  نتایج این طرح نشان داد که هر کدام از دو دسته دارویی در این مطالعه بطور معنی داری موجب کاهش درد ( میانگین VAS )،گردیده است.ولی مقایسه سیر این تغییرات در دو گروه نسبت به هم یکسان میباشد.با توجه به داده ها ،در صورت منع مصرف هر کدام از این دو دسته دارویی ، میتوان از دسته مقابل جهت کاهش درد در بیماران تحت CABG و ICU استفاده نمود.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(2).pdf 

 عنوان طرح: مقایسه اثر تجویز سولفات منیزیم وریدی با پروپوفل بر کاهش سرفه ناشی از فنتانیل در بیماران کاندید جراحی الکتیو ارتوپدی در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

مجری طرح:دکتر عباس صدیقی نژاد

تاریخ تصویب:1391 

 وقوع سرفه ناشی از فنتانیل ( FIC) طی القا بیهوشی عمومی نامطلوب بوده و میزان آن بین 65 - 28 % متغییر است .سرفه فشار داخل جمجمه ،چشم و شکم را افزایش می دهد. این مطالعه تصادفی شده دوسویه کور اثر پیش درمانی با پروپوفول و سولفات منیزیم را بر روی بروز و شدت سرفه ناشی از فنتانیل ارزیابی کرد.

نتایج این تحقیق نشان داد، سولفات منیزیم ( 30 میلی گرم / کیلوگرم) و پروپوفول ( 3 / 0 میلی گرم / کیلوگرم ) یک دقیقه قبل از تزریق فنتانیل ( 2 میکروگرم / کیلوگرم) بروز سرفه ناشی از فنتانیل را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(3).pdf 

عنوان طرح: بررسی میزان هم خوانی پالس اکسی متری در ناحیه پره بینی با نمونه خون شریانی در بیماران با سوختگی چهار اندام و گوش بستری در ICU بیمارستان ولایت شهرستان رشت.

مجری طرح :دکتر سودابه حدادی

تاریخ تصویب:1393 

 موارد متعددی میتوانند موجب کاهش خونرسانی به اندام ها شوند که از آن میان می توان به سوختگی اشاره کرد . سوختگی با ایجاد کمبود حجم و کاهش قدرت انقباض قلب ، می تواند موجب هایپوپرفیوژن شده و استفاده از پروب انگشتی پالس اکسی متری را به ویژه در موارد سوختگی چهار اندام ،با محدودیت رو به رو کند .با توجه به اینکه در بخش های بستری بیماران سوختگی به صورت معمول از پالس اکسی متری انگشتی استفاده می گردد و سایر اعضا مورد استفاده قرار نمی گیرند و از آن جایی که به طور معمول از اندازه گیری اشباع اکسیژن خون شریانی در پره بینی استفاده نمی شود و پروب پالس اکسیمتری reflectance مخصوص بیماران سوختگی در بازار موجود نیست و نیز با توجه به ناتوانی در قرار دادن پروب پالس اکسیمتری در بیماران با سوختگی اندام ها و گوش و ضرورت انجام پالس اکسیمتری در بیماران سوختگی ، هدف از این مطالعه بررسی میزان هم خوانی پالس اکسیمتری پره بینی و نمونه خون شریانی در بیماران با سوختگی چهار اندام و گوش می باشد.

 نتایج این مطالعه نشان داد میزان همخوانی نتایج درصد اشباع اکسیژن خون شریانی بدست آمده از دو روش پالس اکسی متری پره بینی و نمونه خون شریانی ، در حد متوسط و ضعیف است.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(4).pdf 

 عنوان طرح: تعیین اثر سولفات منیزیم وریدی بر لارنگواسپاسم پس از جراحی آدنوتانسیلکتومی الکتیو در کودکان

مجری طرح:دکتر شیده مرزبان

تاریخ تصویب:1393 

 لارنگواسپاسم در گروه سنی اطفال به خصوص اعمال جراحی تانسیلکتومی شایع می باشد که میتواند به انسداد راه هوایی و مرگ و میر منجر شود .سولفات منیزیوم دارویی است که اثر مهاری بر انقباض عضلات صاف دارد و آنتاگونیست کلسیم می باشد . هدف از این مطالعه بررسی اثر سولفات منیزیم بر لارنگواسپاسم و سرفه پس از جراحی لوزه می باشد .

نتایج این مطالعه نشان داد سولفات منیزیم داخل وریدی با دوز 15kg/mg در کاهش لارنگواسپاسم و سرفه و شدت بروز آن پس از خروج لوله تراشه در بیماران تحت عمل جراحی تانسیلکتومی از لحاظ بالینی موثر می باشد ، بنابراین پیشنهاد می شود که در بیماران با ریسک بالا از این دارو برای کنترل لارنگواسپاسم و کاهش سرفه استفاده شود.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(6).pdf 

 عنوان طرح: مقایسه اثر دوزهای مختلف ترانس آمیک اسید بر میزان خونریزی و طول مدت جراحی در آندوسکوپی سینوس

مجری طرح:دکتر شیده مرزبان

تاریخ تصویب: 1396 

خونریزی در حین عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس عارضه اجتناب ناپذیر و یک نگرانی عمده هم برای متخصص بیهوشی و هم متخصص گوش و حلق و بینی می باشد .هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین دوزهای تجویز شده ترانس آمیک اسید و تاثیر آن بر میزان خونریزی جراحی آندوسکوپی سینوس و طول مدت جراحی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن می باشد.

 نتایج این تحقیق نشان داد تجویز ترانس آمیک اسید با دوز 10mg/kg برای کاهش خونریزی در جراحی آندوسکوپی سینوس موثرتر از دوز5mg/kg می باشد و رضایت مندی جراح از فیلد عمل بیشتر است.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(7).pdf
 

عنوان طرح: مقایسه اثر پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوتحت بیحسی موضعی با بلوک توپیکال

مجری طرح :دکتر شیده مرزبان

تاریخ تصویب: 1393

هدف اصلی از تجویز آرام بخش درجراحی چشمی آماده سازی بیمار برای آرام ماندن درحین تزریق بی حسی و جراحی است . آرام بخشی ناکافی یا زیاد ممکن است به حرکت ناگهانی بیمار وبروز عوارض منجرشود .  این طرح با هدف مقایسه اثر ملاتونین و گاباپنتین بر درد واضطراب حین جراحی کاتاراکت تحت بیحسی توپیکال به انجام رسید.

  نتایج این تحقیق نشان داد پیش درمانی با ملاتونین، گاباپنتین و میدازولام اضطراب را به میزان مشابهی در بیماران کاهش می دهد . به علاوه تک دوز گاباپنتین یا ملاتونین بعنوان پیش دارو به کاهش امتیاز درد نیز در بیماران منجر می شود..

/uploads/old/Contents/asset91/1111(8).pdf 

عنوان طرح: بررسی میزان مرگ ومیر و عوامل پیش بینی کننده آن پس از جراحی قلب باز الکتیو در بیمارستان دکتر حشمت شهر رشت طی سال 1391 لغایت 1393 

مجری طرح:دکتر علی محمدزاده

تاریخ تصویب: 1394 

جراحی پیوند عروق کرونر مؤثرترین روش درمانی در بیماران انتخاب شده با درگیری عروق قلب میباشد و باعث بهبود پیامدهای بالینی میشود. افزایش نیاز و تمایل به انجام این عمل، اهمیت توجه ویژه به اینگونه بیماران و تعیین پیامدهای بالینی آنها را ضروری میسازد. هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین عوامل مرتبط با مرگ و میر بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر میباشد، تا با شناسایی موارد پرخطر و تلاش در جهت رفع عوامل خطر، در جهت کاهش میزان مرگ و میر در این بیماران  اقدام نماییم.

 نتایج این تحقیق نشان داد میزان مورتالیته در این مرکز در مقایسه با آمار جهانی ( 5-1%) در محدوه قابل قبول قرار دارد. انجام تحقیقات تحلیلی در این زمینه توصیه میشود.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(10).pdf 

عنوان طرح: مقایسه دو روش استفاده از مورفین به صورت بولوس و پمپ PCA جهت اداره درد بیماران پس ازجراحی بای پس عروق کرونر

مجری طرح:دکتر ولی ایمان طلب

تاریخ تصویب:1393 

 درد پس از عمل یک فرایند پیچیده است که معمولا توسط ضربه جراحی ایجاد می شود. این یکی از نگرانی های اصلی بیماران تحت عمل جراحی قلب است. علیرغم تکنیک های جدید و درمان های ضد درد مدرن، درد پس از عمل هنوز یکی از مهمترین مسائل بحث برانگیز است.این طرح با هدف مقایسه دو روش استفاده از مورفین به صورت بولوس و پمپ PCA جهت اداره درد بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونرانجام گرفت. 

 نتایج این تحقیق نشان داد که مورفین بیشتری در بیماران با پمپ PCA بعد از اکستیوب به دنبال جراحی قلب استفاده می شود و این افزایش دوز مخدر با کنترل بهتر درد و کاهش عوارض همراه بود. بنابراین، پمپ PCA با انفوزیون می تواند به طور موثر در بیماران تحت CABG که به طور مستقیم درواحد مراقبت های ویژه مورد ارزیابی قرار می گیرند مورد استفاده قرار گیرد.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(11).pdf 

عنوان طرح: مقایسه مونیتورینگ BIS با مونیتورینگ بالینی در الگوی ریکاوری بیماران تحت عمل جراحی باز کلیه با بیهوشی عمومی

مجری طرح:دکتر حسین خوشرنگ

تاریخ تصویب:1394 

 یکی از مهمترین نکته های بیهوشی در بیماران تحت جراحی کلیه حفظ عمق کافی بیهوشی با دوز مناسب دارو در طی جراحی است .کافی نبودن عمق بیهوشی می تواند باعث بروز اختلال قابل توجه در شاخص های همودینامیک بیمار شود ،لذا افزایش عمق بیهوشی بویژه در سن های بالا و بیماران خاص اهمیت بسزایی دارد .ما در این مطالعه برانیم تا در بیماران تحت عمل جراحی باز کلیه ،عمق بیهوشی و نیز طول مدت ریکاوری بیماران را با مونیتورینگ BIS و علایم بالینی با هم مقایسه و بررسی کنیم .

 پایش وضعیت بیهوشی بیماران بر اساس معیار BIS می تواند نتایج کارآمدتری در کاهش زمان های خروج از وضعیت بیهوشی شامل باز کردن چشم ،پاسخ دادن شفاهی و خروج لوله تراشه بعد از بیهوشی را به همراه بیاورد.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(12).pdf 

عنوان طرح: بررسی تغییرات سطح سرمی فسفات در بیماران سوختگی شدید بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ولایت – بهمن ماه 1394 لغایت بهمن ماه 1395

مجری طرح:دکتر سیامک ریماز

تاریخ تصویب:1395 

 هیپوفسفاتمی یک پدیده شایع در بیماران سوختگی است که می تواند ناشی از سوختگی یا پیامد درمان آن باشد .هیپوفسفاتمی شدید ( P<1mg/dl ) باعث افزایش موربیدیتی و مورتالیتی بیماران سوختگی می گردد .در این مطالعه ما به بررسی تغییرات سطح سرمی فسفات پس از سوختگی و تاثیر هیپوفسفاتمی بر پیامد بیماران و رابطه بین سطح سرمی فسفات و درصد سوختگی سطح بدن پرداختیم.

 نتایج این مطالعه نشان داد که سطح فسفات سرم باید پس از سوختگی های شدید ارزیابی شده و جایگزینی آن درسریعترین زمان ممکن در صورت افت سطح سرمی انجام گیرد.به طور خلاصه هیپوفسفاتمی در بیماران دچار سوختگی آثار مخربی بر ساختار فیزیولوژیک بیمار داشته باشد.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(13).pdf 

 عنوان طرح: بررسی شیوع اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویزیت قبل از عمل در مرکز آموزسی درمانی پورسینا شهر رشت در سال1393

مجری طرح:دکتر علی اشرف

تاریخ تصویب: 1393

 اختلال دیاستولیک از اختلال در شل شدن و پرشدن بطن منشا می گیرد و اغلب بدون علامت می باشد ولی می تواند به سمت نارسایی قلبی دیاستولیک پیشرفت کند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کنننده به کلینیک ویزیت قبل از عمل در مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهر رشت در سال1393 انجام شد.

 نتایج این تحقیق نشان داد شیوع اختلال دیاستولیک در جامعه بیماران کاندید عمل ،بخصوص بیماران دارای سنین بالاتر و همچنین بیماران دارای فاکتورهای خطر (جنس مونث ،دیابت پرفشاری خون ،مصرف سیگار و مصرف مواد مخدر ) بالا می باشد. لذا انجام اکوکاردیوگرافی به منظور ارزیابی عملکرد دیاستولیک قلب قبل از عمل تو صیه می شود.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(14).pdf 

عنوان طرح: مقایسه لارنگوسکوپ میلر و مکین تاش در خارج سازی جسم خارجی از ناحیه هیپوفارنکس بکمک پنس مگیل

مجری طرح:دکتر علی اشرف

تاریخ تصویب:139

 جسم خارجی در مری می تواند باعث آسیب شود.رایج ترین روش خارج کردن جسم خارجی، ازوفاگوسکوپی(مشاهده مری) است ولی در بسیاری موارد در زمان لارنگوسکوپی(مشاهده حنجره)  ،جسم خارجی در ناحیه هیپوفارنگس (بخشی از گلو (حلق) که در کنار و پشت حنجره نهفته است) قابل رویت می باشد و متخصص بیهوشی به کمک پنس مگیل قادر به خارج سازی جسم خارجی است.در این شرایط لارنگوسکوپی(مشاهده حنجره) بایستی نمای مناسب و کافی از هیپوفارنگس ایجاد کند . این مطالعه با هدف مقایسه دو تیغه معمول لارنگوسکوپی شامل میلر و مکین تاش در ایجاد نمای مستقیم هیپوفارنگس و امکان خارج سازی جسم خارجی و معرفی روش ارجح طراحی گردید.

 نتایج این تحقیق نشان داد تیغه مکین تاش نمای بهتری از هیپوفارنکس و دهانه مری به صورت باز یا بسته ایجاد کرد که این شرایط برای رویت و خارج سازی جسم خارجی موقعیت مطلوبتری فراهم مینماید.در مقایسه میزان موفقیت بر حسب درجه و تیغه لارنگوسکوپ مشاهده شد که بیشترین شانس موفقیت در خارج سازی جسم خارجی در درجه 4 و به کمک تیغه مکین تاش به دست آمده است. در بررسی کلی میزان موفقیت تیغه مکین تاش نسبت به میلر بیشتر بود. نتایج بیانگر این بوده است که در مدل نهایی عامل پیش بینی کننده میزان موفقیت، وسیله به کار برده شده ( نوع تیغه لارنگوسکوپ) و درجه لارنگوسکپی بوده است.

/uploads/old/Contents/asset91/1111(15).pdf 

آخرین بروز رسانی : 1402/09/20