حیطه تحقیقاتی آقای دکتر ولی ایمان طلب:بیهوشی در جراحی قلب باز - بیهوشی و مراقبت های ویژه
حیطه تحقیقاتی خانم دکتر شیده مرزبان:بیهوشی در جراحی های چشم - بیهوشی در جراحی های گوش و حلق و بینی
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر علی میرمنصوری:بیهوشی در جراحی قلب باز- بیهوشی و مراقبت های ویژه
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر عباس صدیقی نژاد:بیهوشی در جراحی قلب باز -بیهوشی و مراقبت های ویژه
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر بهرام نادری نبی: اداره درد مزمن
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر علی محمدزاده:بیهوشی در جراحی قلب باز - بیهوشی و مراقبت های ویژه
حیطه تحقیقاتی خانم دکتر فرنوش فرضی :بیهوشی در جراحی های زنان -بیهوشی در جراحی های اطفال 
حیطه تحقیقاتی خانم دکتر سودابه حدادی: بیهوشی در جراحی های چشم - بیهوشی در جراحی های گوش و حلق و بینی
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر علی اشرف: بیهوشی و مراقبت های ویژه
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر محمد حقیقی: بیهوشی و مراقبت های ویژه
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر انوش دهنادی: بیهوشی و مراقبت های ویژه
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر سیروس امیرعلوی: اداره درد مزمن-الکتروشوک درمانی 
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر حسین خوشرنگ: بیهوشی در جراحی پیوند کبد -الکتروشوک درمانی
حیطه تحقیقاتی آقای دکتر سیامک ریماز:بیهوشی در اعمال جراحی سوختگی -بیهوشی و مراقبت های ویژه
حیطه تحقیقاتی خانم دکتر بی آزار:بیهوشی در جراحی های زنان -بیهوشی در جراحی های اطفال
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400