آدرس مرکز تحقیقات بیهوشی: رشت-بیمارستان الزهرا-طبقه اول-جنب دفتر پرستاری
ایمیل مرکز: arcguilan1392@gmail.com -   Arc@gums.ac.ir
شماره تلفن: 01333369328
آخرین بروز رسانی : 1278/10/11