نام و نام خانوادگی رتبه تصویر شناسه علمی  گوگل اسکولار  اسکاپوس   اورکید  c.v
  آقای دکتر علی میر منصوری

 

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: 

A_mirmansoori@gums.ac.ir

 شناسه علمی و پژوهشی


 

 آدرس پروفایل گوگل اسکولار

 
 آدرس پروفایل اسکوپوس

 
 آدرس پروفایل اورکید  
  آقای دکتر عباس صدیقی نژاد

استاد تمام،  فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: 

A_sedighinejad@gums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار
 
  آدرس پروفایل اسکوپوس
 
 آدرس پروفایل اورکید  
 آقای دکتر سیروس امیر علوی  

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی درد

E-mail:

cyrusemiralavi@yahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار   آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
آقای دکتر ولی ایمانطلب  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

vimantalab@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
آقای دکتر محمد حقیقی  استاد تمام، فوق تخصص مراقبت های ویژه پزشکی

E-mail:

mohaghighi@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
  خانم دکتر سودابه حدادی

 
 دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

So_haddadi@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
آقای دکتر حسین خوشرنگ  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: khoshrang@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
 آقای دکتر انوش دهنادی مقدم

 
 دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: dehnadianoush@gmail.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
خانم  دکتر فرنوش فرضی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

farnoush_farzi@gums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
آقای دکتر محمد رضا حبیبی استادیار،متخصص بیهوشی

Email: habibi1980@gmail.com

  شناسه علمی و پژوهشی 

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 
 آقای دکتر بهرام

 نادری نبی

 استاد تمام، فلوشیپ بیهوشی درد

:E-mail

Naderi_bahram@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
               
آقای دکتر علی اشرف  استادیار،   فلوشیپ مراقبت های ویژه پزشکی

E-mail: aliashraf@gums.ac.ir      

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   

خانم  دکتر گلاره بی آزار

ریاست مرکز 

 دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: biazar@gums.ac.ir

 
 
   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
  آقای دکتر سیامک ریماز  استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail: smkrimaz@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
             
خانم دکتر سمانه غضنفر تهران

 
 استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail: samanehtehrani@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
  آقای دکتر علی محمدزاده جوریابی

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail:

alimj@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی آدرس پروفایل گوگل اسکولار آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید  
آقای دکتر آرمان پرویزی 
استادیار، متخصص
بیهوشی 
:Email
arman_parvizi@yahoo.com 

 

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
خانم محدثه احمدی   کارشناس مرکز تحقیقات بیهوشی             
 خانم مهین طایفه اشرفیه کارشناس مرکز تحقیقات بیهوشی             
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400