نام و نام خانوادگی رتبه تصویر شناسه علمی  گوگل اسکولار  اسکاپوس   اورکید  c.v
  آقای دکتر علی میر منصوری

 

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: a_mirmansoorigums.ac.ir

 شناسه علمی و پژوهشی


 

 آدرس پروفایل گوگل اسکولار

 
 آدرس پروفایل اسکوپوس

 
 آدرس پروفایل اورکید  
  آقای دکتر عباس صدیقی نژاد

استاد تمام،  فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: user100gums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار
 
  آدرس پروفایل اسکوپوس
 
 آدرس پروفایل اورکید  
 آقای دکتر سیروس امیر علوی  

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: cyrusamiralaviyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار   آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
آقای دکتر ولی ایمانطلب  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: imantalabgums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
آقای دکتر محمد حقیقی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: user57gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
  خانم دکتر سودابه حدادی

 
 دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: so_haddadiyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
آقای دکتر حسین خوشرنگ  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: khoshranggums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
 آقای دکتر انوش دهنادی مقدم

 
 دانشیار، فلوشیپ بیهوشی مراقبتهای ویژه

E-mail: dehnadianoushgmail.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  
خانم  دکتر فرنوش فرضی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: f_farzigums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
خانم دکتر شیده مرزبان  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: user137gums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
 آقای دکتر بهرام

 نادری نبی

 استاد تمام، فلوشیپ درد، بیهوشی

user154E-mail: gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
 خانم دکتر کتایون هریالچی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: k_haryalchiyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
آقای دکتر علی اشرف  استادیار،   فلوشیپ بیهوشی

E-mail: draliashrafyahoo.fr

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   

خانم  دکتر گلاره بی آزار

ریاست مرکز 

 دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
  آقای دکتر سیامک ریماز  استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
آقای دکتر محمدرضا مبین  استادیار، متخصص بیهوشی

mmobayen@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی آدرس پروفایل گوگل اسکولار آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید  
خانم دکتر سمانه غضنفر تهران

 
 استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
  آقای دکتر علی محمدزاده جوریابی

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: alimjgums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی آدرس پروفایل گوگل اسکولار آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید  
آقای دکتر آرمان پرویزی 
استادیار، متخصص
بیهوشی 
arman_parvizi@yahoo.com 

 

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   
خانم محدثه احمدی   کارشناس مرکز تحقیقات بیهوشی             
 خانم مهین طایفه اشرفیه کارشناس مرکز تحقیقات بیهوشی             
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400